top of page

03-5377676

רישום בפנקס הקבלנים

סעיף 4 (א) (6) לחוק רישום קבלנים, קובע כי תאגיד או שותפות או יחיד המעסיק לפחות שני בעלי כישורים המתאימים לצורך הרישום בהתאם לסעיף 4 (א) לחוק, יהיה רשאי להירשם בפנקס הקבלנים.

המשמעות היא שתאגיד/שותפות/יחיד המבקש/ת להירשם בפנקס הקבלנים, בהתאם לסעיף 4 (א) (6) לחוק, נדרש/ת להוכיח כי הוא/היא מעסיק, כעובדים שכירים במשרה מלאה, לפחות שני בעלי כישורים, ובעלי ניסיון כנדרש:
• מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958
• בוגר בית ספר להנדסאים או לטכנאים
• מנהל עבודה מוסמך

על בעלי הכישורים הללו להציג הן את ההכשרה כאמור לעיל והן ניסיון מתאים בענף/ים המבוקש/ים.

כאמור בסעיף 4 (א) (6) לחוק רישום קבלנים, תאגיד/שותפות/יחיד אשר נרשם/ה בפנקס הקבלנים בהתאם לסעיף זה, על סמך העסקת 2 בעלי כישורים, נדרש/ת להמשיך ולהעסיק את בעלי הכישורים (או להחליפם בבעל/י כישורים מתאימ/ים אחר/ים), אחרת תפקע זכאותו/ה לרישום בפנקס הקבלנים, ורישיון הקבלן שלו/ה יבוטל.

יודגש, כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתחום
 

רישום בפנקס הקבלנים, בענף ראשי לפי סעיף 4 (א) (6)

bottom of page