top of page

פסיקה

בפס"ד ג. קשת שניתן בחודש ספטמבר 2011, ביטלה כבוד השופטת רות רונן מביהמ"ש לעניינים מנהליים בתל אביב, את החלטתו של רשם הקבלנים שקבע שיש להוריד את סיווגה הכספי של חב' ג. קשת מסוג ג/5 לסוג ג/1. כמו כן, ביטלה כבוד השופטת רונן את פסה"ד שניתן בוועדת הערר (הערכאה שלמטה).

ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את ערעורה ואת עמדתה של החברה וקבע כי סיווגה הכספי יהיה סיווג ג/4, בקובעו כי לרשם הקבלנים לא הייתה הסמכות להוריד את הסיווג הכספי מסוג ג/5 לסוג ג/1, וכי פסה"ד של ועדת הערר אינו מתיישב עם לשון התקנות והפסיקה.

בפס"ד רוטמן שניתן בחודש דצמבר 2014, ביטלה כבוד השופטת צילה צפת מביהמ"ש לעניינים מנהליים בתל אביב, את החלטתו של רשם הקבלנים שקבע שיש להוריד את סיווגו הכספי של הקבלן רוטמן מסוג ג/5 לסוג ג/1. כמו כן, ביטלה כבוד השופטת רונן את פסה"ד שניתן בוועדת הערר (הערכאה שלמטה).

ביהמ"ש לעניינים מנהליים קבל את ערעורו ואת עמדתו של הקבלן וקבע כי סיווגו הכספי יהיה סיווג ג/4, בקובעו כי לרשם הקבלנים לא הייתה הסמכות להוריד את הסיווג הכספי מסוג ג/5 לסוג ג/1, וכי פסה"ד של ועדת הערר אינו מתיישב עם לשון התקנות והפסיקה.

פסק דין ג. קשת

פסק דין רוטמן

ספטמבר 2011

דצמבר 2014

03-5377676

bottom of page