top of page

03-5377676

תקנה 7 (על סעיפי המשנה שלה) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), קובעת את הקריטריונים להעלאת סיווג כספי במסלול סיווג מיוחד.

התקנה נועדה לאפשר לקבלנים להעלות את סיווגם הכספי, אף אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד קבלת הסיווג הקודם ואף אם לא סיימו לבצע עבודות.

הרציונל העומד מאחורי התקנה הוא שמי שהיה בעל מניות בתאגיד בעל סיווג גבוה במשך מספר שנים, רכש את הידע והניסיון הדרושים שעה ששימש כבעל מניות בתאגיד בעל הסיווג הגבוה. לכן, הוא כשיר לבקש סיווג גבוה גם ביחס לתאגיד נוסף שהוא מחזיק במניותיו.

יצוין כי בשונה מהעלאת סיווג כספי לפי תקנה 3, העלאת סיווג כספי לפי תקנה 7, מאפשרת לקבלן להעלות את הסיווג הכספי ביותר מדרגה האחת. כלומר קבלן שעומד באחד מתנאי תקנה 7, זכאי להעלות את סיווגו הכספי מסוג 1 לסוג 5, בלתי מוגבל.

כאמור לעיל, לתקנה 7 מספר סעיפי משנה הפותחים מספר מסלולים להעלאת סיווג כספי, גם ללא ביצוע עבודות כלל.

כך למשל תקנה 7 (א) (1) מאפשרת לקבלן להעלות את סיווגו הכספי לסיווג גבוה (גם לסיווג בלתי מוגבל), אם השליטה בו היא בידי קבלן אחד או יותר הרשומים בפנקס הקבלנים, בסיווג המיוחד המבוקש.

ותקנה 7 (א) (2) מאפשרת למי שיש והייתה לו במשך שנתיים רצופות בטרם הגשת בקשתו, שליטה בתאגיד הרשום בפנקס הקבלנים בסיווג המיוחד המבוקש, להעתיק את סיווגו הכספי של התאגיד שבשליטתו לתאגיד החדש/ לרישיון הקבלן האישי שלו.

המשמעות היא, שתקנה 7 לתקנות הסיווג נועדה לאפשר לקבלנים להעלות את סיווגם הכספי לסיווג גבוה, אף אם טרם החלו בביצוע עבודות, ובכמה דרגות, וזאת בהסתמך על ניסיון העבר שלהם, ובכך היא עשויה לחסוך לקבלנים הזכאים לכך, זמן רב, שכן העלאת סיווג כספי מסוג 1 לסוג 5 במסלול רגיל, לפי תקנה 3, אורכת לפחות 4 שנים.

יודגש, כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתחום
 

(העלאת סיווג כספי, בהתאם לתקנה 7 (סיווג קבלנים רשומים
bottom of page