top of page

03-5377676

רישום בפנקס הקבלנים

סעיף 4 (א) (5) לחוק רישום קבלנים, קובע כי תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו – לפחות אחד, הנם בעלי כישורים המתאימים לצורך הרישום בהתאם לסעיף 4 (א) לחוק, רשאי להירשם בפנקס הקבלנים.

המשמעות היא שתאגיד המבקש להירשם בפנקס הקבלנים, בהתאם לסעיף 4 (א) (5) לחוק, נדרש להוכיח כי לפחות שניים מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו הנם בעלי כישורים, ובעלי ניסיון כנדרש:
• מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958
• בוגר בית ספר להנדסאים או לטכנאים
• מנהל עבודה מוסמך

על בעלי הכישורים הללו להציג הן את ההכשרה כאמור לעיל והן ניסיון מתאים בענף/ים המבוקש/ים.

כאמור בסעיף 4 (א) (5) לחוק רישום קבלנים, בסוגי תאגידים שנקבעו, די בבעל כישורים אחד שהנו חבר בגוף המנהל בפועל את עסקי התאגיד.

המדובר בחב' משפחתית כמשמעותה בפקודת מס הכנסה (כאמור בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג תאגיד), תשמ"ד -1988.

וכן בחב' יחיד (בה בעל המניות והמנהל הנו בעל הכישורים בעצמו).

יודגש, כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתחום
 

רישום בפנקס הקבלנים, בענף הראשי לפי סעיף 4 (א) (5)

bottom of page