top of page

03-5377676

תקנה 3 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), קובעת את הקריטריונים להעלאת סיווג כספי במסלול רגיל.

התקנה קובעת 3 תנאי סף להעלאת הסיווג הכספי-
• חלפו 12 חודשים ממועד קבלת הסיווג הכספי הקודם
• סיום ביצוע עבודות בהיקף הדרוש
• קבלת שירותי הנדסה מ-הנדסאי/מהנדס לפי תקנות 5 ו-9 לתקנות הסיווג

המשמעות היא שקבלן המבקש להעלות את סיווגו הכספי נדרש להוכיח כי חלפה שנה ממועד קבלת הסיווג הקודם, כי הוא סיים לבצע עבודות ב"היקף הכספי הדרוש" וכי הוא מקבל שירותי הנדסה.

ההיקף הכספי הדרוש הנו פרויקט אחד שהיקפו הכספי לא יפחת מ- 70 אחוזים מההיקף הכספי המותר בסיווג בו מסווג הקבלן.

או

2 פרויקטים שהיקפם הכספי המצטבר לא יפחת מ-100 אחוזים מההיקף הכספי המותר בסיווג בו מסווג הקבלן, כאשר היקפו של כל פרויקט לא יפחת מ-40 אחוזים מההיקף הכספי המותר בסיווג בו מסווג הקבלן, והייתה חפיפה בתקופות העבודה בשני הפרויקטים, בשיעור של 50 אחוזים ממשכי הביצוע (כלומר 2 הפרויקטים בוצעו במקביל, במחצית מזמן הביצוע).

בבניה למגורים ניתן להציג פרויקט גם לפי מ"ר, במקום לפי היקף כספי.

יודגש, כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתחום
 

bottom of page